Loge Profiel

Uit artikel 1 lid 2 van de ordegrondwet der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden:

Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.


 

De loge

Een vrijmetselaarsloge is een broederschap waar mannen samenkomen om te praten over levensbeschouwelijke onderwerpen. Het is een gewone vereniging met notarieel opgestelde statuten die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar de verenigingsactiviteiten dragen een besloten karakter. Er worden inleidingen gehouden gevolgd door een gedachtewisseling. De beslotenheid vormt de garantie dat men open en eerlijk met elkaar van gedachten kan wisselen zonder angst voor maatschappelijke of andere repercussies. De vrijmetselarij heeft overigens geen eigen levensbeschouwing, maar moedigt slechts de gedachtewisseling over deze onderwerpen tussen haar leden aan. Daarbij speelt het gebruik van symbolen en rituelen een belangrijke rol.

Het lidmaatschap staat open voor volwassen mannen ongeacht hun rang of stand, ras, geloof of politieke gezindheid, die zich voor het doel en de werkwijze van de vrijmetselarij interesseren, alles tegen de achtergrond van zingevingvragen en levensbeschouwing. Zo is de loge naar de regel uit 1723 " een middelpunt van vereniging en een bron van trouwe vriendschap tussen mensen die anders in voortdurende verwijdering van elkaar zouden zijn gebleven."

 

 


 

Historie

In 1897 werd er te Winschoten een maçonnieke sociëteit opgericht, waarvan de leden lid waren van de loges te Veendam en Groningen. In 1909 werd er een commissie ingesteld om "de Vereeniging om te zetten in eene Loge". Voorts werd er een fonds in het leven geroepen, opdat er in de toekomst een gebouw zou kunnen worden verworven, als onderkomen van de toekomstige Winschoter loge. Op 29 december 1921 werd de loge op plechtige wijze opgericht: de plechtigheid vond plaats in Hotel Wisseman aan het Bosplein. Een eigen gebouw was toen nog niet aan de orde. De normale bijeenkomsten der loge vonden daarna veelal plaats in Hotel Dommering; de rituele samenkomsten werden gehouden in de Doopsgezinde kerk.

De Tweede Wereldoorlog was voor de loge " Moed Kracht Volharding" een moeilijke periode. De loge werd officieel verboden en haar bezittingen werden in beslag genomen. Met zeer bescheiden middelen werd het logeleven in juli 1945 weer op gang gebracht. De toenmalige voorzitter sprak: " En nu is de tijd gekomen, dat we arm en berooid, de werktuigen weer ter hand zullen nemen".

Onze loge kent sindsdien een bloeiend verenigingsleven met een sterke onderlinge band. Er bestaan goede relaties met loges in de omgeving, aan beide zijden van de grens.


Wat biedt de loge?

De loge komt als regel op de eerste en derde donderdagavond van de maand bijeen. De bijzondere, ceremoniële bijeenkomsten - bijvoorbeeld de aanneming van een nieuw lid - vinden plaats in de tempel - ook wel werkplaats genoemd -. Deze ceremonies zijn sterk historisch en traditioneel bepaald en verlopen volgens een vaststaand schema. De persoonlijke beleving van deze bijeenkomsten waarbij wordt gewerkt met symbolen en rituelen is welhaast uniek en kan positief bijdragen aan het innerlijke leven van de daarvoor gevoelige mens. Het geheim der vrijmetselarij ligt dan ook in de unieke beleving ervan.

Naast deze ceremoniële bijeenkomsten kent de loge ook avonden waarop lezingen worden gehouden aan de hand waarvan gediscussieerd kan worden. De onderwerpen zijn van levensbeschouwelijke, maatschappelijke of persoonlijke aard. Door het gemêleerde gezelschap - de leden komen uit alle lagen van de samenleving - ontstaan vaak verrassende en inspirerende gedachtewisselingen. Deze discussies hebben een vertrouwelijk en verdraagzaam karakter. Tijdens deze avonden worden ook de huishoudelijke zaken behandeld. Op de vierde donderdag komen de logeleden aan het einde van de middag naar het gebouw om in de informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en na afloop iets met elkaar te eten. Verder worden er regelmatig avonden met echtgenotes/partners georganiseerd.

 


Heeft u belangstelling?

Wanneer u meer van onze loge wilt weten kunt u vragen om toezending van verdere informatie, een uitnodiging voor een avond voor belangstellenden of een gesprek. U kunt contact met ons opnemen:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.